top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

1243

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

חיים ליב חריפאי

ברל כצנלסון

צד ב':

י.ל. וולמן

פ. דיקשטין

שופטים:

ש גולדברג

י. בר-שירה

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע סיפר כי בעיתון "דבר" הופיעה רשימה בכותרת: עם מי ילכו האיכרים לקונגרס ובה הושמו בפי התובע המילים האלה - אין אנו יכולים ללכת עם הרביזיוניסטים מי הם הרביזיוניסטים גם הם ידרשו עבודה עברית? הידיעה היא עלילת שקר, לטענתו, המכוונת להשפיל את תובע כעסקן פוליטי בעיני הציבור כאילו הוא מתנגד לעבודה עברית וזוהי פגיעה בכבוד. הנתבע השיב כי היה על התובע לפנות קודם כל למערכת העיתון בבקשת הכחשה ורק אחרי סירוב היה יכול לפנות לבית הדין. המערכת הכחישה את העובדה בגיליון אחר ונכתב כי הדברים נאמרו על ידי אחד מבאי כוח האיכרים ואילו עיתון "דבר" שהוא עיתון הגון - הכחיש בעצמו את הדברים ללא בקשת התובע. על כן פסקו השופטים כי אכן נגרם לתובע עלבון וההכחשה בעיתון אינה מספקת. מאידך, התובע היה צריך לפנות קודם למערכת. לכן, פסקו השופטים כי התובע ידפיס את פס' הדין בעיתונים "הארץ", "דאר היום" ו"דבר" על חשבון הנתבע. הנתבע פטור מהוצאות המשפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

קטע עיתונות בלבד.

מקור ארכיוני:

bottom of page