top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

28

6609

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

חיים קיפניס

שמעון שרגורוצקי

צד ב':

רבלסקי

דובקין

שופטים:

לבונטין

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

רפאל צנציפר.
א. בבקוב.
לבנברגר.
דוד ליונברג.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע שהינו מחסנאי בטחנות הגדולות ביפו, טען לנזק מוסרי שגרם לו הנתבע, ואולי אף היה עלול לגרום לנזק חומרי בכך שהוציא דיבתו. הנתבע פרסם ברבים וגם בפני המנהל ופקידי הסוכנויות, כי התובע קיבל מתנות מלקוחות והשתתף בגניבת טובין, מה שגרם לו להעדיף לקוחות אלה על פני התובע שהיה בעל חנות שרכשה תוצרת מהטחנות הגדולות. התובע אמר כי שמע מהעדים על דבר המתנות וסבל מכך כי הנתבע העדיף תמיד קונים אחריו על פניו. השופטים קבעו כי לא הוכח שהנתבע התכוון להוציא על התובע שם רע של גניבה אולם הוציא דיבתו על קבלת מתנות ולכן ישלם הנתבע 330 מיל הוצאות משפט, 500 מיל לטובת קקל ו - 500 מיל לטובת פרסום מסקנות ופסק הדין באחד העיתונים לפי בחירת התובע.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ /פ-6609 / 614

מקור ארכיוני:

bottom of page