top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

שנה:

27

6120

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

משה ליפשיץ

אברהם הריגון?

צד ב':

ב.ז. נוחימוביץ?

ש.ז. רובינשטיין

שופטים:

ז.אשור

עו"ד/מיצג צד א':

א. בן-עמי

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי הנתבע העליל עליו בפומבי כי השתתף בפוגרומים ברוסיה. לכן ביקש להטיל על הנתבע נזיפה, פיצויים וקנסות לפי גודל העבירה והוצאות משפט.
הנתבע השיב כי אמר שהוא מניח שיכול היה התובע להשתתף בפוגרומים ולא שהשתתף בהם.
השופטים הסיקו כי אין המושג השתתפות בפוגרומים נתון להתפרש במובן הגנה בפני הפוגרומים. טענות הנתבע אינן מצדיקות. אין להגיד עליו כי השתתף בפוגרומים. לכן החליטו השופטים להטיל על הנתבע לשלם לתובע 152 גרוש מצרי - 100 קנס לטובת קקל, 27 הוצאות משפט ו - 25 שכר עורך דין.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-6120 / 645

מקור ארכיוני:

bottom of page