top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

18

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יואל אפרת

הברון רוטישילד

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

בתיק מופיעה רק קובלנה והחלטת השופטים לדחות אותה. לטענת התובע, בעודו הולך ברחוב, פגש פקיד צבא ששאלו אם הוא הולך לגדוד? ענה התובע כי אינו הולך לגדוד. שאלו הנתבע: מדוע? ענה התובע: שאינו מסכים עם הגדוד. אמר הנתבע: חרפה. ביקש התובע לא לדבר כך ופנה למשפט השלום לזמן את הנתבע למשפט כדי לתבוע את עלבונו. מאוחר יותר נודע לו כי היה זה הברון רוטשילד.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-? / 590

מקור ארכיוני:

bottom of page