top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

32

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Hassan Sidqi Dajani

Dr. Hussein El Khalidi as Mayor of Jerusalem

צד ב':

לא ידוע

Khayat

שופטים:

Chief Justice McDonnell

Moghannam

עו"ד/מיצג צד א':

Saba Said

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מנהלי

נושא:

תאור המקרה:

עתירה כנגד מכתבו של המשיב המקבל את התפטרות העותר על אף שמכתבו השני של העותר, בו הוא חוזר בו מהתפטרותו, נקרא על ידי המשיב בטרם קרא את מכתב ההתפטרות (הראשון).
בית המשפט קיבל את העתירה וקבע שבהתאם לחוק ההתפטרות אינה תקפה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page