top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

83

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Nimer Yusef Esh-Shanti

Nasri Farah

The Chief Execution Officer, Jaffa.

צד ב':

לא ידוע

Khayat

שופטים:

Acting Chief Justice

His Son, Yusef Ibn Nimr Esh-Shanti

עו"ד/מיצג צד א':

בעצמו

בעצמו

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

הוצל"פ

נושא:

תאור המקרה:

בהכרעת המשיב 1 נקבע כי העותר ישלם למשיב 2 5 Lp. העותר הציג תעודה המעידה על מצבו הכלכלי הקשה ועל יכולתו לשלם רק 4 LP. העותר מעוניין שביהמ"ש יורה על תשלום כפי יכולתו. ביהמ"ש קובע כי הדבר בסמכותו של המשיב 1 וכי עליו לעשות כראות עיניו.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page