top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

ערעורית

שנה:

19

14

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

גבריאל רוזנברג

יעקב כץ

צד ב':

משה ולירו

ש.א. הרמתי

שופטים:

א.מ. בורוכוב

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יחזקאל מטלון.
בנימין ויסנשטרן.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע עבר בסנדלריה שהקים ועד הצירים ועזב את עבודתו מסיבות פרטיות. לטענת התובע, הנתבע שהיה המחסנאי של הנגריה החל להוציא דיבתו של התובע בפני אנשים כי קיבל שוחד. לאחר שהשופטים שמעו את הצדדים והעד הם החליטו כי התביעה בדבר איבוד המשרה נדחית כי הנתבע לא גרם לתובע לאבד משרתו או לא לקבלה שוב. כמו כן, הנתבע לא הוציא דיבתו של התובע. .
התביעה הן בדבר הוצאת הדיבה, הן בדבר גרימת הפסד המשרה - נדחתה. לכן התובע הגיש ערעור שתוצאותיו, לאחר חקירת עדים נוספים, היו זהות.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

אע"י 14 / 3988
ערעור על הרשומה הקודמת שמספרה הסידורי 897 ואזכורה הארכיוני הוא:
אע"י 8 / 3988

מקור ארכיוני:

bottom of page