top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

L2-542

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

מרים לויצקי

בילה שושן אדום

צד ב':

קפלנסקי

ד"ר חיסין

שופטים:

אהרונוביץ

מר נ. פפר

עו"ד/מיצג צד א':

שלמה לויצקי

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

רבקה פפר.
ישעיהו שושן אדום.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבעת הוציאה לעז על התובעת במכתב שכתבה בשמה לאחד הצעירים בנשף כלשהו. הדבר גרם למענה חריף והיא אף סטרה לה לה לחיה.
כפי הנראה מדובר במכתב שנכתבו בו מעט דברים מביישים ולכן הוא מתואר כמכתב מזוהם.
לאחר שמיעת העדויות והצדדים, אמרו השופטים כי אמנם התובעת יצאה מגדרה אולם אין להשתמש במעשה אלמות והיא ראויה לנזיפה. ההאשמה שהתובעת עשתה שימוש בחתימת שמה של הנתבעת לא הוכחה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

אצ"מ L2-542

מקור ארכיוני:

bottom of page