top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

20

283

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

יצחק מקס רובינוב

מערכת הקונטרס

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

בתיק מופיעה רק הקובלנה ואין בה פרוט אודות המקרה. כתוב רק כי התובע, רובינוב, רוצה להגיש תלונה על הוצאת שם רע נגד המוציא לאור ומחבר המאמר שהופיע בקונטרס ובו שקר אחד גדול וביזיון גדול לבית החולים ולאחד מרופאיו.
נראה כי מדובר באותו התיק בדיוק המופיע ברשומה שמספרה הסידורי 748. שם תובעת הדר מינה ויצמן ורובינוב, שהוא בא כוחו של בית החולים את מחבר 2 המכתבים שהופיעו בקונטרס.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-243 / 590

מקור ארכיוני:

bottom of page