top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

28

6601

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

אברהם משה גרשקופף

אריה שנקר

צד ב':

ש. קוטרוב

ד"ר זגורו?

שופטים:

ד"ר שפינדל

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אלחנן נוטס.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי עבד בבית החרושת לודזיה, הנתבע הבטיח להעבירו לעבוד ליד המכונות, עבודה המכניסה יותר ולא קיים הבטחתו. משהפציר בו התובע שוב ושוב להעבירו, אמר הנתבע כי לא יוכל לעשות כן משום שהתובע גנב זוג גרביים. התובע מבקש להגן על כבודו, להזמינו לדין ולחייבו על הוצאת דיבה.
הנתבע אמר שהיו שמועות אודות חוסר היושר של התובע והשומר ראה אותו גונב זוג גרביים. למרת זאת לא פיטר אותו הנתבע אך הסביר לו מדוע אינו מעבירו לעבוד עם סחורות יקרות, כשהפציר בו לעשות זאת. העד העיד כי ראה את התובע גונב וספר על כך לפקידים הראשיים ולמנהל בית החרושת.
השופטים הסיקו כי הנתבע לא דיבר על הגניבה בפומבי, כי אם בפני פקיד אחד ולרגל ענייני בית החרושת, ובדבריו סמך על דברי השומר ולפי מצב בדברים, היתה לו רשות להגיד מה שהגיד.
לכן השיבו את התביעה ריקם.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-6601 / 606

מקור ארכיוני:

bottom of page