top of page

העליון

ביהמ"ש (ערכאה):

בג"צ

שנה:

35

41

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

Hans Michaelis

Local Council of Rehovoth

צד ב':

לא ידוע

Frumkin

שופטים:

Corrie

Ph. Joseph

עו"ד/מיצג צד א':

D. Auster

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מנהלי

נושא:

תאור המקרה:

העותר, דייר בשטחו של בעל הקרקע ברחובות, דורש צו המורה לעירייה לספק לו מים. בית המשפט קבע כי בעל הקרקע אינו יכול להתנגד לאספקת המים לדייר. עוד נקבע כי תשלום על מים אלו מוטל על הדייר.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page