top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

69 461

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

מרים אשתו של מסעוד דהן מטבירה

מסעוד דהן מטבריה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

אחרי שהמתלוננת גנבה מבית בן זוגה מסעוד הנאשם קילל אותה

תוצאת ההליך:

הוחלט לזכות את הנאשם והמתלוננת בשל עבירת הגניבה

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1759

מקור ארכיוני:

bottom of page