top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

19

679?

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אברהם קריניצי

משה דנון או דנין

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מר בינוש לטוין גרוטנשטין.
שלמה קירו.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע האשים את הנתבע בזה שהעליב אותו באופן לא נאות והשתמש במעשי אלמות כלפיו.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-679 / 590

מקור ארכיוני:

bottom of page