top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

20

254

:מספר ההליך

סוג ההליך:

חיפה

מקום שיפוט:

צד א':

יוסף ליפשיץ

ד"ר א. בירם

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

במכתב שהוא הפריט היחידי המופיע בתיק, מתואר כי התובע תבע את הנתבע למשפט עקב עלבון בכתב ובמעשים לפני אנשים שונים. הנתבע ביקש לא להישפט בבית המשפט העברי והציע בוררות מול מחלקת החינוך של ועד הצירים שתחת פקודתה הוא עובד. הסכסוך בין השניים קשור לעבודתם בבית הספר (בית הספר הריאלי בחיפה).
בית המשפט פנה גם למחלקה המשפטית בנושא זה.
בסיומו של המכתב, מבקש בית המשפט תשובה תכופה מבית המשפט העליון, בנושא זה היות והתובע טוען לעיכוב רב.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-254 / 646

מקור ארכיוני:

bottom of page