top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

43 305

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

רהיבה בנת חג יוסף (טבריה)

סבחי בן עבאס יאסין (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

העלבה במהלך איומים

תוצאת ההליך:

המדינה מחקה את האישום בשל חוסר ראיות וחוסר אשמה וחיוב המתלונן ב 10 גרושים

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1729

מקור ארכיוני:

bottom of page