top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

21

1275

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

אטיל טיטלמן (העטף טוטלמן)

חנה סולומון

צד ב':

לא ברור

שופטים:

ז. _____

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

נינא גרשיו.
נעכא אברמוביץ.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת קובלת כי הנתבעת מעלילה עליה עלילות שקר ומחרפת אותה. הנתבעת אישה זקנה - בת 70 שנה - וטוענת כי התובעת רוצה להרעיל אותה, שמה רעל באוכל שלה ורוצה ולהרגה.
השופטים התייחסו לגיל הנתבעת, לכוח הדימיון שלה ולאי הבנתה והחליטו שהיא אינה בת עונשין. לכן נדחתה התביעה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ 1 פ-1275 / 594

מקור ארכיוני:

bottom of page