top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

3403

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

פניה רוזנפלד

הגברת איזמושזיק

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

בתיק יש רק קובלנה ובה טוענת התובעת כי הנתבעת, שהיא אינה מכירה, התנפלה עליה בזלזולים. על העלבון הזה, קוראת התובעת לנתבעת לדין כדי שיענישוה השופטים לפי ראות עיניהם.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / 3403 / 602

מקור ארכיוני:

bottom of page