top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

88 69

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

אברהם בן נחום מזרחי

אליהו בן כמיס מוכתאר , רובן בן יוסף זכריה , אסתרית בת זכריה טבריה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

במהלך עימותים בין המתלונן והנאשמים התבטאו הנאשמים בביטויים מביכים

תוצאת ההליך:

בשל חזרת המתלונן מתלונתו וחזרת המדינה מכתב האישום חויב המתלונן 30 ג'רו הוצ'

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1803

מקור ארכיוני:

bottom of page