top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

28

6849

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

רידה אכסלרוד

לאה קוטליאר

צד ב':

מ. זקש

ש.ל. גורדון

שופטים:

ד"ר זגורודסקי

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

עטף הרשגורן.
שצבי גזאנק.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת קבלה כי הנתבעת דרשה כסף בצורה גסה וחריפה, בפני אנשים זרים. היא ביקשה ממנה לצאת ולהניח לה.
הנתבעת טענה כי התובעת קראה לה: סבולוץ וסקרבליסטקה.
התובעת אומרת כי למחרת שוב באה הנתבעת לעשות רעש למרות שהיא הבטיחה לשלם לה כשבעלה יבוא.
הנתבעת טוענת שהתובעת אמרה לה: את אישה שפלה, מרזבקה - לא הגונה.
התובעת הכחישה.
העד סיפר כי הנתבעת תמיד גרמה למריבות וכי הוא שמע אותה צועקת ואת התובעת לא שמע כלל.
הנתבעת מספרת כי הכסף דרוש לה לתשלום שכר לימוד.
השופטים הציעו לנתבעת לבקש סליחה אך היא לא הסכימה והתובעת לא רצתה בכך.
השופטים פסקו כי הנתבעת מחוייבת לכסות חלק מהוצאות התובעת בסך של 100 מיל או גרוש (לא ברור).

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-6849 / 615

מקור ארכיוני:

bottom of page