top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

25

4576

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

זלה בידלובסקי

חיה שילוני

צד ב':

רוחימוביץ

א. מרגלית

שופטים:

י. ש. אפשטיין

יעל שילוני

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מרדכי כץ ובנו הלל כץ.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי בזמן שעמד לקחת מים מהברז בחצר, התנפלה עליו הנתבעת בחרפות וגידופים וכנתה אותו בשמות גנאי כמו: גנב. על כן מבקש התובע שהמשפט יתבע את עלבונו.
העדים, מצד התובע, העידו כי הנתבעת צעקה על התובע ואישתו: אתם גנבים. הנתבעים לא השיבו, רק אמרו לעדים שיעידו במשפט על מה ששמעו.
בתה של הנתבעת הכחישה את הדבר ואמרה כי התובע שפך מים מצינור גומי במידה רבה כדי להכעיס את אמה. לכן אמרה אמה: האם בדעתכם לעשות כמו שעשיתם באותו לילה שהכנסתם חלוצים בחשאי מעשה גנבה. אשת התובע השיבה באיומים: אני אראה לך מה אשה פולניה יכולה לעשות.
בתה של הנתבעת אמרה כי מצבן החומרי קשה ואמה חולה.
הוכח לשופטים כי הנתבעת כינתה את התובע ואישתו - גנבים. בשים לב אל מחלתה של הנתבעת ומצבה הדחוק, בתור פיצוי ופיוס ראוי ישמש תשלום 50 גרוש מצרי לטובת קקל.
על הנתבעת חלות הוצאות משפט בסך 27 גרוש מצרי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4576 / 603

מקור ארכיוני:

bottom of page