top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

86 58

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

איסתר בן זכריא מזרחי

הרון בן נחום קורדי (טבריה )

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם טען שהמתלונת קיימה יחסי מין עם מר משה רחמים מטבריה

תוצאת ההליך:

ביהמ"ש זיכה את הנאשם בשני הדיונים בשל חוסר אשמה וחוסר ראיות וחיוב המתלונן 10 ג'רו

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1799

מקור ארכיוני:

bottom of page