top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

54 372

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

עלי ע.אללה עסקול (טבריה)

יוסף ע. אלחמיד רחמה , לטיפה אשתו של ע.אלחמיד (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשמים גינו את אשתו של המתלונן בביטויים מינוגדים לכבוד ולמוסר אצל התובע הראשי

תוצאת ההליך:

חיוב הנאשמת בתשלום קנס חצי ג'ניה הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1737

מקור ארכיוני:

bottom of page