top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

2541

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

מרדכי זאב גדארד

חיים ויינדלפלד

אליעזר רבינוביץ

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע טוען כי חברי ועד הביקורת של חברת נחלה הפיצו עליו דיבות והאשמות. האסיפה הכללית החליטה למסור את ברור הדברים לבית המשפט אך זה לא נעשה. התובע מבקש להזמינם לבית המשפט ולקנוס אותם לטובת הקרן הקימת. בשלב מסוים כתבו יו"ר ומזכיר האסיפה הכללית של חברת נחלה כי התובע ימשוך את תביעותיו בהסכמה ויסיר את העיקול על המגרש הציבורי ובלבד שימציא את כל החומר שהוגש לבית המשפט בקשר לתביעה. לאחר מכן מבקשים חברי בועדה לדחות את המשפט על מנת להגיש תביעה שכנגד. האסיפה הכללית של חברת נחלה מצאה שהתובע נהג שלא כדין בכספים, מכר לעצמו מגרשים ציבוריים, עשה שימוש באמון החברה כדי לעשות מעשים לא ראויים. התובע שקרא את מסקנות ועדת הביקורת ביקש מבית המשפט לחייבם להגיע למשפט שאם לא כן, יש להחשיבם כמסרבים. התובע ביקש לדחות את המשפט לאחר שקרא את פרוטוקול ועדת הביקורת, הוחלט לדחות אותו ולבקש מחברת נחלה להמציא את כל התעודות הקשורות לעניין זה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-2541 / 596

מקור ארכיוני:

bottom of page