top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5089

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

זלמן פבזנר

זלמן וינשטין

צד ב':

לדינסקי

רוחימוביץ

שופטים:

שאול רובינשטיין

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יעקבי.
ברודסקי.
לדיזינסקי.
מגוב יהודית.
עדלשטין.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע טוען כי הנתבע העליב אותו בפני הרבה אנשים וקרא לו גנב. כמו כן, בכונה הרים עליו יד להכותו, דחף אותו מדלת הכניסה למחלקת חשבונות, איים להשליכו מהמדרגות והיות וכל זאת היה בנוכחות הרבה אנשים, הוא לא יכול לעבור על כך בשתיקה ומזמין את הנתבע למשפט כדי שיענש כחוק.
הנתבע אומר כי ביקש להיכנס לפי תורו והתובע הכניס אותו, תפס אותו בידיו ואמר לו כי יש לו שני מפתחות והוא גנב בעיניו.
בסופו של דבר מופיע בתיק מכתב ובו כותב התובע כי הוא והנתבע התפייסו והוא מבטל את התביעה וכי התובע נתן מרצונות לירה לקרן הקימת ואת מס המשפט במזומנים.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5089 / 607

מקור ארכיוני:

bottom of page