top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5607

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

ליפא מונליאק

אריה שנקר

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

קיציס יוסף.
ויסרוז אברהם.
______ לובלינר.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קובל כי בעת שניהל משא ומתן עם הנתבע בשם אגודת פועלי האריג, העליב אותו הנתבע בביטוי שחזר עליו מספר פעמים כי הוא משוחד על ידי מוזס - בעל בית החרושת הקודם - כדי להביא את בית החרושת לידי הרס.
בתיק מופיעה רק הקובלנה ומכתב שבו התובע מבקש לבטל את תביעתו כי הסכים עם הנתבע להעביר את העניין לבוררות.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5607 / 606

מקור ארכיוני:

bottom of page