top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

31

7453

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

אבא כהן

ישראל חבס

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

שלושת הנתבעים ביקשו להעביר את התביעה לרבנות ובית משפט השלום הסכים לזאת.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-7453 / 617

מקור ארכיוני:

bottom of page