top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

2283

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

ראון זהבי

האדון סופרין (בטעות חשב אותו התובע לאדון סברדלוב והגיש את הקובלנה בראשונה על שם זה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

במהלך שהות שני הצדדים בבית הספרים של מר יעקובזון, היה ביניהם ענין על פספורט מזויף. אדון סופרין אמר לתובע, אנו יודעים מעשיך ושאלו מי מסרך לרשות? התובע ביקש להבין למה התכוון הנתבע בדבריו אלה. הנתבע אומר כי אינו מכיר את התובע ומעולם לא עשה רעה לשום אדם.
מישהו (לא ברור מי, אולי אחד השופטים) שאל את התובע האם יסכים להסתפק בהודאתו של הנתבע כי לא התכוון לעשות כל רעה ולסיים את העניין. התובע אומר כי אינו יכול להזניח זאת ומסרב.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-2283 / 597

מקור ארכיוני:

bottom of page