top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

21

1360

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

גרציה לוי

אלברט (אברהם) פילוסוף

צד ב':

רובינשטיין

שופטים:

חנוך

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מקס שנצר.
יהושע לוי.
יוסף מזרחי.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת קובלת כי היתה ארוסה והשידוך התבטל בגלל הוצאת לעז של הנתבע עליה כי הנהגתה לא הגונה. התובעת מבקשת לחייב את הנתבע בקנס על הוצאת לעז.
הנתבע הכחיש.
העדים מצד התובעת אמרו כי אמנם שמעו שהארוס רוצה לבטל את הארוסין בגלל השמועה הרעה על התובעת, אך לא אמר מפי מי שמע את הדברים.
השופטים החליטו כי התובעת לא הביאה הוכחות להאשמות כך שהתביעה אינה מבוססת והחליטו לדחות אותה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1360 / 593

מקור ארכיוני:

bottom of page