top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5422

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

לודזיה חברה לטקסטיל

ל. גליקמן

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

ציריקובר

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

גליקמן, הנתבע, קיבל שטר מלודזיה של אחד הקונים של החברה - ליפשיץ. כאשר הגיע מועד הפרעון ולא היה לשטר כיסוי, דרש גליקמן את כספו מלודזיה. החברה הבטיחה לשלם במקומו ואכן שילמה את מלוא הסכום ללא תשלום הפרוטסט. הנתבע, גליקמן, עמד על כך שישלמו את הפרוטסט וביקש לעקל את נכסי החברה משלא שילמה זאת. גליקמן הכתים את שם החברה בכך שביקש לעקל נכסיה בגין צק של צד שלישי שלא נפרע.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5422 / 608

מקור ארכיוני:

bottom of page