top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

63 423

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

אסתר סוניא (טבריה)

יודה שלומה (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשמת קיללה המתלונן ותקפה אותו

תוצאת ההליך:

חזרה מכתב האישום ווויתור המתלונן על זכויותיו

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1745

מקור ארכיוני:

bottom of page