top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

22

1847

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אגודת האינגנרים המרכזית בארץ ישראל

שלום מאיר

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

יהודה ____

עו"ד/מיצג צד א':

ד"ר פ. פלישר

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יוסף לשקוביץ.
הלל קרוגלוקוס.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

עירית תל אביב כינסה ועדת שופטים לשפוט תכניות להקמת שוק-סגור במרכז המסחרי בתל אביב. הגיעו 2 הצעות לתכניות - של הנתבע ושל התובעת. בישיבה בנושא אמר הנתבע (בגרמנית) על הנתבעת: מי זו אגודת האינזנירים? מה לה פה? אינני מכיר אגודה כזו. זוהי שערוריה ונבלה מצד אגודת האינזנירים לבוא הנה להשתתף בישיבותינו. הנתבעת דרשה גינוי, קנס, הוצאות משפט ושכר עורך דין.
האגודה טענה כי אופן פרסום התחרות היה לא כראוי והוצע גם לדחות את ישיבת שופטי התחרות כי הוגשו רק שתי הצעות. הנתבע טען כי לא ידע על קיומה של אגודת האינזנרים וכי התרגז על דחית התחרות ולכן אמר את הדברים הקשים שהשמיעה התובעת. השופטים החליטו כי דברי בא כוחה של האגודה באמת יכלו לגרום להתרגזות הנתבע שהיה יושב ראש הישיבה אך לא היה רשאי להשתמש במילים כה מעליבות. לפיכך החליטו לחייב את הנתבע לשלם לירה מצרית אחת קנס לטובת הקרן הקימת.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1847 / 636

מקור ארכיוני:

bottom of page