top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

ערעורית

שנה:

261

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

צבי צ'צ'יק

ישראל יעקב אלנהורן

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

בין הצדדים פרצה מריבה בשל ענין של מכירת עצים. אמר המערער לאלנהורן שהוא פרזיט. כנראה שלאחר מכם היו גם הכאות מצד צ'צ'יק לאלנהורן. הענין התברר בבית משפט השלום בפתח תקוה ופסק הדין הטיל קנס על הצדדים - על צ'צ'יק 250 גרוש מצרי ועל אלנהורן 50 גרוש מצרי.
על פסק דין זה הגיש צ'צ'יק ערעור שבו הודה שהכה את אלנהרון אבל הצטדק בזה שלא היתה לו סבלנות לעצור את רוחו ולשתוק על עלבון של יריקה בפניו. על כן הוא דורש להסיר מעליו את הקנס ולחייב את השני להשיב לו הוצאותיו.
הענין התברר בשנית בבית המשפט השלום העברי המחוזי ובברור לא היו פרטים חדשים.
החלטת השופטים היתה שמכיון שזה היה עלבון הדדי ואי אפשר להעריך..... מוצאים השופטים ששני הצדדים צריכים להענש במידה שוה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-261 / 591

מקור ארכיוני:

bottom of page