top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

28

1176

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

ליבה רזניק

לאה ליברמן

צד ב':

ד. ויסבורד

שופטים:

____ אדלר

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

שינה גוטמן.
חנה קיזמן.
רחל בשכוב?

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת נהגה לקנות סחורה בחנות של הנתבעת. לפני פסח קנתה התובעת בחנותה של הנתבעת, וזו, התנפלה עליה בגידופים באמצע הרחוב. מרוב עלבון וצער, התעלפה התובעת. אחרי פסח קרה שוב מקרה דומה.
הנתבעת טענה כי התובעת קנתה אצלה סחורה בהקפה ואילו בחנות אחרת שבה אותה סחורה, קנתה במזומן. כשפגשה את התובעת שאלה למה היא קונה במזומן בחנות אחרת ולא אצלה בזמן שהיא חיבת לה כסף. התובעת, לטענתה, ענתה לה בגסות ואז היא השיבה לה בחרפות. גם בפעם השניה היא לא זו שהתחילה בגידופים. הנתבעת תבעה כסף מהתובעת וזו ענתה לה, לטענתה, במילים שיכלו לסכן את מצב משפחתה.
השופטים קבעו כי הנאשמת היתה הפותחת במריבה ובהעלבה וגרמה להתעלפות התובעת לכן חייבו את הנתבעת בקנס והוצאות משפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1176 / 591

מקור ארכיוני:

bottom of page