top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

מר וילסון

הסופר ר' בנימין - מר פלדמן

צד ב':

דוד איזמוזיק

בצלאל יפה

שופטים:

ד"ר ב. מוסינזון

טברסקי

עו"ד/מיצג צד א':

מר קריניצי

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע הגיש תביעתו בגלל פרסום בעיתון הפועל הצעיר על כך שהוא כקבלן לא מעסיק פועלים עבריים. כמו כן, דובר גם על איזשהו בנין שבנה התובע והוא נפל.
לאחר שמיעת העדים והטענות של הצדדים, החליטו השופטים כי אין להטיל אשמה על התובע בנפילת הבנין, את המלאכות בבנינים שהוא בונה, עושה התובע באמצעות פועלים יהודים ולכן הנתבע ישלם הוצאות משפט בסך 5 פרנקים והתובע יקבל רשות לפרסם את פסק הדין בעיתונות.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

מקור ארכיוני:

bottom of page