top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

25

4713

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

אריה בבקוב

עו"ד ד"ר גרשמן

צד ב':

בהרב

הניגמן

שופטים:

גורדון

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

ד"ר חורגין.
שרעיה.
אריה גורביץ.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי הנתבע העליב אותו בפני העדים בזה שאמר לו שכל המשפט של האחים גורביץ היה רק מפני שהוא - התובע - שקר. בהיותו עסקן ציבורי, כבודו חולל, לטענתו, ולכן רוצה שהנתבע יוכיח דבריו.
הנתבע אמר כי הוא רוחש כבוד לתובע כאיש ישר אך כעורך דין, הגיע למסקנה שעל ידי שאמר דבר בלתי נכון מדעת, הביא לידי משפט גדול נגד אנשים נכבדים.
התובע אומר כי רק עכשיו התברר לו באיזה שקר הוא מאשים אותו.
התובע היה מזכיר המרכז. שולחיו של הנתבע העבירו כספים ואחר כך קיבלו אותם בפרופורציה קטנה ולאט, לאט. היתה אי הסכמה בדבר סכום ההעברה האם 10,000 לירה או 7000 לירה ועל
בסוף הוחלט להזמין את העד, חורגין. על עטיפת התיק כתוב בתאריך האחרון אודותיו יש ציון, כי עקב נסיעת העד נדחתה הישיבה עד לחזרת העד או להודעת הצדדים.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4713 / 605

מקור ארכיוני:

bottom of page