top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

73 485

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

מחמד עלי קהוגי

סבחי בן חאלד קהוגי (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם נכנס לביתן של המתלונן קילל וביזה אותו

תוצאת ההליך:

בשל חוסר אשמה חזרה התביעה מכתב האישום וחויב המתלונן ב 10 ג'רושים

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1773

מקור ארכיוני:

bottom of page