top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

22

72?

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

אידה ברונשטיין

טוביה רייבין

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

גברת חיה שמריה.
צדיק אשרוביץ.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת השכירה חנות קרשים לנתבע בשוק הישן של תל אביב, לחודשיים וזה שילם כנדרש מראש. כעבר 3 שבועות מן השכירות עשתה העיריה [לא ברור] בכל חנויות העץ ולכן הרסה אותן. גם את חנות התובעת הרסה העיריה. הנתבע הגיש תלונה בגין זה נגד התובעת ובטרם התקבל פסק הדין, התנפל עליה בשוק החדש, מול אנשים רבים, בזלזולים וחירופים ודברים מגונים וחטף מידי התובעת את המגדנים שמכרה וגרם לה להפסד בזה שלא מכרה את הסחורה. הוא המיט עליה חרפה גדולה. לכן התובעת מבקשת לתבוע את עלבונה ואת הפסדה בגין הסחורה שלא מכרה והוצאות משפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1945? / 596

מקור ארכיוני:

bottom of page