top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

19

672

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

ד. קלצקי

ג. איצקוביץ

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

י. בעיצקי?
ילדי השכנים ששמותיהם ימסרו בהמשך, לדברי התובעת.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובעת קובלת כי הנתבעת הכתה את אחותה שהיא חלשה בבריאותה והעליבה את משפחתה כשכינתה אותם: גנבים.
התובעת כותבת שיש בינה ובין הנתבעת יחסים מחודדים מאוד ואי אפשר להמשיך ככה יותר, לכן היא מבקשת לברר את המשפט תכף ולא לפי התור.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-672 / 590

מקור ארכיוני:

bottom of page