top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

25

25-Apr

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יעקב דרור

משה מילשטין

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יעקב ברודסקי.
מרדכי כפיר.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע עבד במאפיה של הנתבע במשך 6 חודשים והנתבע היה שבע רצון. פתאום החל להפיץ דיבות על התובע שגנב אצלו קמח. כך גרם לו הפסד שבעלי המאפיות האחרים אינם רוצים לקבלו לעבודה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4529 / 605

מקור ארכיוני:

bottom of page