top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

ערעורית

שנה:

26

288

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

אברהם יעקב בארויר

חיים בר דרומא

צד ב':

י. עזריהו

מ. יעקבסון

שופטים:

א. ברלין

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

כפי הנראה הנתבע תבע את התובע במשפט המנדטורי כאילו השתמש בחומרים מחקריים שלו. התביעה נדחתה. הנתבע הגיש תביעת דיבה בבימ"ש השלום העברי נגד התובע שנדחתה
כי התבררה בבית המשפט המנדטורי. התובע מבקש לערער בטענה כי לביהמש לא היתה סמכות לדון בכ. עניני עלבון בדפוס הם בסמכות משפט השלום המחוזי ולא העירוני. וכן כי ביהמש המנדטורי לא עסק בענין הדיבה. הטענות נדחו.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

אעי 4572/288

מקור ארכיוני:

bottom of page