top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

ערעורית

שנה:

41

560

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

יעקב בן אמתי

חיים פאט

צד ב':

ש. שורץ

ז. ליבוביץ

שופטים:

י. אוזורקובסקי

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע של מכתב אודות מצבו החומרי להוריו. המכתב פורסם בעיתון בפולין. התובע סבר כי מדובר בהוצאת דיבת הארץ ופרסם מכתב מטעמו בעיתון לפיו התובע הנו מרגל.
בית המשפט מוצא כי העלבון חריף ועלול לפגוע אישית בתובע. לנתבע לא היו כל הוכחות לדיבה. לדברי השופטים לא מדובר בדיבה אלא בתיאור מצב פרטי ואמיתי שנשלח רק לבני משפחתו של התובע. לכן, חייבו השופטים את הנתבע בפרסום התנצלות בעתון. הערעור של הנתבע/המערער נדחה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

אעי 4635/560

מקור ארכיוני:

bottom of page