top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

25

4490

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

דב קבנר

יוסף רוזנברג

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

לא ברורים שמות העדים המופיעים בקובלנה.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע טען כי הנתבע נתן לו סטירת לחי בלי שום סיבה מצידו לכן הוא מבקש להזמינו למשפט ולהטיל עליו קנס לפי חומר הדין לטובת מוסד ציבורי לפי ראות עיני השופטים.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-4490 / 605

מקור ארכיוני:

bottom of page