top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

ערעורית

שנה:

966

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

עו"ד ד"ר מנחם דונקלבלום

אריה שנקר

צד ב':

ש. פכמר

ט. רובינשטיין

שופטים:

מ. ירקוני

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע שימש כעורך דינו של הנתבע וחברתו - לודזיה. הנתבע האשימו במעילה באינטרסים כלפי החברה בבית משפט השלום וכעת התובע קורא את הנתבע לדין על עלבון זה. בנוסף, צרף התובע לתביעה זו, תביעת עלבון שניה על העלבתו על ידי הנתבע במשפט מוזס-שנקר כשתאר את דמותו של הנתבע בנאומו והנתבע הרים עליו צעקות, הניף מקלו וקרא לו נבל.
השופטים מצאו כי אין מקום לצרף את שתי התביעות משום שאין ביניהן קשר. הם פטרו את הנתבע מהתביעה הראשונה וחייבו אותו בשניה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-966 / 1515-6

נמצא גם ב פ-636

מקור ארכיוני:

bottom of page