top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

1120

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

שלמה לוין פינשטיין

פנחס גולדברג

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קבל כי בישיבת אחת של ועד ההסתדרות כינה אותו הנאשם בכינויי גנאי: נבזה, שפל אחד וגם הרים כסא על מנת להכותו ללא כל סיבה מצידו.
הנאשם טען: עוד לפני המאורע שקרה, נכנס המאשים למשרד וטען שהוא, הנאשם, עבד שם וסיפר על אחד שחיב לו כסף בעד עבודה וכינהו גנב.
בישיבה שהזכיר המאשים היה ענין בנושא פנקסי ועד והנאשם כמזכיר הועד אמר לו: אל תעשה מעשי פלוני. הוא ראה בזה עלבון גדול כאילו ראוהו גנב ועל כן השיב לו חרפות וגם רצה להכותו.
החלטת השופטים אינה ברורה אך מפסק הדין ניתן להבין כי פנחס גולדברג חייב לשלם קנס לקקל בסך 50 גרוש מצרי ולהשיב לתובע 27 גרוש מצרי, כנראה עבור הוצאות משפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1120 / 591

מקור ארכיוני:

bottom of page