top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

20

838

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אברהם אמירה?

מאיר מטרחילביטש?

דוד גרבורג

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

גבאי בית הכנסת: גולדברג, ארבר, יעקובסון,.
השכנים: גיימן, פישמן, גבירצמן, איזמוזיק, ויסר, הגברת גוטמן, ברויטמן אייזיק ואישתו דבורה, רסקין משה עם אישתו, אושרוב, נחום ויינשטיין.
השקן פישמן ובנותיו.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע טען כי הנתבעים הפיצו עליו ועל משפחתו שמועות כאילו הם קונים בשר טרף ועוד בשבת. הם דרשו מהגבאי בבית הכנסת לא לאפשר לו להיות שליח ציבור בפני הקהל. התובע אומר כי הדברים הללו הם שקר גמור ועל כן הוא דורש את הנתבעים למשפט. עוד הוא מוסיף ואומר כי הדברים הללו מזיקים מאוד לענייני פרנסתו, משפילים את כבודו וכבוד משפחתו ובכלל מסוכנים לכבוד היישוב העברי. מפאת כל אלה, דורש התובע כי יענישו את הנתבעים בחומרת הדין ויוציאו עליהם פסק דין הכי קשה.
מתוך ההתכתבויות בתיק ניתן להבין כי הנתבעים ביקשו להעביר את התיק לערכאה דתית, היות ומדובר בנושאי דת.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-838 / 590

מקור ארכיוני:

bottom of page