top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

31

7655

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

מרדכי גצוביץ

משה ברוך לזבניק

צד ב':

ד"ר ד. שפינדל

א. ייבין

שופטים:

פ. דיקשטיין

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע טען כי הנתבע פרסם בעיתונים: הארץ ודבר, מכתבים למערכת בהם כתב שאותיות שהיו יצוקות בבית יציקת הדפוס של התובע יצאו לא טובות באשמת התובע. בכך נגרם לתובע הפסד מוסרי וחומרי כבעל מלאכה מומחה במקצועו.
הנתבע השיב כי לא התכון להוציא לעז על מקצועיותו של התובע, הביטוי בו השתמש - אשמת היוצק - זהו רק ביטוי ספרותי אבל אולי התכוון בתת הכרתו להכשילו כי הוא בעל אמצאה בעניין הניקוד, הדומה להמצאת הנתבע.
אחרי משא ומתן החליטו הצדדים לסים את הסכסוך כשהנתבע יפרסם בעיתונים הארץ ודבר מכתב, בו יודיע כי לא הייתה לו כל כוונה להטיל ספק בהכשרתו המקצועית של התובע. כמו כן, הסכימו הצדדים לחלק את הוצאות המשפט שווה בשווה ביניהם.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-7655 / 617

מקור ארכיוני:

bottom of page