top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

18

162

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

משה גולדברג

ל. פלז

זינה לובמן

צד ב':

ב. פולני

הורביץ

שופטים:

גליקמן

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

רייזל לוין.
שמואל הורוביץ

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע קובל כי הנתבעים גנבו ממנו כלים קטנים, ארגז ובגדים, בזמן ששהה 3 שבועות בעת הבציר, בראשון לציון.

השופטים ,בפסק דינם החליטו כי לא היה כל יסוד לתובע להאשים את הנתבעים בגניבה. הנתבעים לא חייבים לשלם לתובע בעד החפצים שאבדו, לפי דבריו, מדירתו והרשות לנתבעים לקרוא לתובע למשפט בעד הוצאת לעז עליהם, בלא כל יסוד.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-162 / 590

מקור ארכיוני:

bottom of page