top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

23

2469

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

שניאור הלבריך

דר שטיין

ד"ר לבונטין

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע הגיע לאשפוז בבית החולים הדסה בתל אביב. הרופאים הנתבעים אמרו כי צריך לגזור את שערותיו. התובע סרב משום שלדעתו אין זה קשור לטיפול הרפואי. התובעים הסבירו כי גזירת השערות חשובה מטעמי סניטציה והגינה ואלו תקנות בית החולים שהחולים חייבים להשמע להן. השופטים קבעו כי על החולים להשמע לתקנות בית החולים ודחו את התביעה. הם חייבו את התובע לשלם הוצאות שכר טרחת עורך דין לנתבע דר שטין.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ/ פ-2469 / 598

מקור ארכיוני:

bottom of page