top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

98 130

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

מאיר כוהן (מטבריה)

ארון יצחק רוזנבלום (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

ביום חג הפסח התהלך המתלונן ברחוב והנאשם שפך מים על המתלונן ותקף אותו

תוצאת ההליך:

בשל חוסר ראיות וחוסר אשמה הוחלט לזכות את הנאשם ולחייב את המתלונן עשרה גר' הוצאות

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1831

מקור ארכיוני:

bottom of page