top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

73 486

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

יוסף בן מכלוף שטריט (טבריה)

חסן בג'דאדי (גסר לגאמע)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם קילל את המתלונן וביזה אותו

תוצאת ההליך:

הוחלט להרשיע את הנאשם בקנס ג'ניה וחצי . 25 ג'רושים הוצ' רופא 10 ג'רושים הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1775

מקור ארכיוני:

bottom of page